PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA i ZASAD FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I PROMOCJI W JORDANOWIE W TRAKCIE PANDEMII COVID – 19

01/07/2020

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji
w Jordanowie z dnia 30.06.2020 r.
w sprawie wprowadzenia „Procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie w trakcie pandemii Covid – 19”

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA i ZASAD FUNKCJONOWANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I PROMOCJI W JORDANOWIE W TRAKCIE PANDEMII COVID – 19

1. Ustala się „Procedury bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie w trakcie pandemii Covid -19” w skrócie zwane „Procedurami”.

2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zobowiązani są do bezwzględnego
ich przestrzegania i stosowania.

3. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się określenia GOKSiP Jordanów należy przez
to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie z uwzględnieniem wszystkich filii.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

4. Ograniczeniu ulega liczebność odbiorców oferty GOKSiP Jordanów adekwatnie do obowiązujących przepisów w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

5. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami, jedynie uczestnicy zajęć w godzinach zajęć.

6. W zajęciach organizowanych przez GOKSiP mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu na kwarantannie wg załączonego wzoru – załącznik Nr 1. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni – załącznik Nr 2. Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach.

7. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych filiach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia – pracownik lub współpracownik GOKSiP. Informacje o limitach osób zamieszczone zostają w poszczególnych filiach przy drzwiach wejściowych do budynku. Obowiązujący limit to 1 osoba na 10m2 powierzchni.

8. Przy ustalaniu godzin zajęć, prób itp. należy zapewnić odpowiednio długie przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.

9. Przy każdym wejściu do budynków GOKSiP umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku i wychodzące z budynku winny zdezynfekować ręce. Zalecane rękawiczki jednorazowe.

10. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty GOKSiP częstą dezynfekcję.

11. W budynkach GOKSiP obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki lub przyłbice. Osoby nie posiadające ww. środków ochrony nie będą mogły korzystać z oferty GOKSiP.

12. Przy wyjściach z budynków umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.

13. Pracownicy GOKSiP mają obowiązek używać środków ochrony osobistej: przyłbice lub maseczki oraz rękawiczki jednorazowego użytku.

14. W toaletach i na korytarzach umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny
i zaleceń służb sanitarnych.

15. Wprowadza się ograniczenie liczny osób korzystających jednocześnie z toalet, a stosowna informacja znajduje się na drzwiach do toalety.

16. Pracownicy GOKSiP lub prowadzący zajęcia, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają uczestnicy zajęć.

17. Osoby przebywające w GOKSiP powinny zachować względem siebie odstęp 2 metrów
i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników GOKSiP.

18. Pracownicy zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.

19. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram ustalony przez dyrektora GOKSiP, z zastrzeżeniem cogodzinnej dezynfekcji toalet w czasie prowadzenia zajęć w GOKSiP.

20. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania pokarmów

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

21. Wytyczne dla pracowników:
– przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,
– stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku),
– zachować bezpieczną odległość od uczestników i współpracowników – 2 metry,
– ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach,
– podczas wykonywania obowiązków regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
– podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
– starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
– wietrzyć pomieszczenia minimum co godzinę,
– regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe, takie jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, poręcze, klamki, blaty, toalety itp. Po zakończeniu pracy pozostawić stanowisko czyste i zdezynfekowane,
– w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie należy przychodzić do pracy, pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem).

Zalecenia dla prowadzących zajęcia i/lub próby:

22. Należy prowadzić zajęcia i/lub próby w taki sposób, by minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami.

23.W przypadku zajęć i/lub prób, podczas których nie można utrzymać dystansu, należy stosować maseczki.

24. Każdy uczestnik zajęć/prób ma bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do sali, gdzie mają odbywać się zajęcia i/lub próby.

25. Prowadzący zajęcia i/lub próby przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obowiązujące w GOKSiP i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.

26. Uczestnicy zajęć i/lub prób powinni pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach
i zachować dystans co najmniej 1,5 m

27. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia po wejściu dziecka do sali zobowiązani są do opuszczenia budynku.

28. Uczestnicy zajęć i/lub prób przychodzą na zajęcia 10 minut przed rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po zakończeniu zajęć;
29. Prowadzący zajęcia i/lub próby lub pracownik GOKSiP może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2 st C przerwać zajęcia i skierować uczestnika do miejsca przeznaczonego do izolacji, jednocześnie zawiadamiając rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku osób niepełnoletnich) i dyrektora GOKSiP lub służby sanitarne;

30. Podczas zajęć i/lub prób uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez prowadzącego zajęcia.

31. Uczestnicy prób orkiestr korzystają z instrumentów własnych bądź będących na wyposażeniu OSP. Przekazywanie sobie instrumentów jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne i wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez prowadzącego. Przed rozpoczęciem i na zakończenie próby wszystkie instrumenty winny być zdezynfekowane.

Zalecenia dla uczestników zajęć i/lub prób:

32. Zajęcia i/lub próby prowadzone będą w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami.

33. Przed wejściem do sali każdy uczestnik zajęć i/lub prób powinien zdezynfekować ręce płynem z pojemnika umieszczonego przy wejściu do sali.

34. Uczestnicy zajęć i/lub prób, które wymagają zmiany stroju i obuwia korzystają samoobsługowo z miejsca wskazanego przez pracownika GOKSiP.

35. Uczestnicy zajęć i/lub prób wchodzą do budynku w maseczce. Jeśli charakter zajęć wyklucza jej używanie, to zdejmują ją i odpowiednio zabezpieczają.

36. Prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w GOKSiP i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.

37. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać dystans 2 m.

38. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą prowadzącego zajęcia, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji.

39. Po każdych zajęciach i/lub próbach używane przez uczestników przedmioty, instrumenty i powierzchnie są dezynfekowane.

40. Zaleca się prowadzić zajęcia i/lub próby przy otwartych oknach, a jeśli to nie jest możliwe wietrzyć salę co godzinę minimum 10 minut.

41. Uczestnicy przychodzą na zajęcia i/lub próby nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.

43. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia po wejściu dziecka do sali zobowiązani są do opuszczenia budynku.

44. W przypadku niepokojących objawów prowadzący zajęcia lub pracownik GOKSiP może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2 st. C przerwać zajęcia i skierować uczestnika do miejsca izolacji, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i dyrektora GOKSiP.

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

45. Zaleca się, aby uczestnicy zajęć podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zajęć i/lub prób, prowadzących lub pracowników zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

46. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

47. Po ich pozyskaniu będą przechowywane przez GOKSiP przez 14 dni. Po tym czasie zostaną usunięte.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub uczestnika zajęć zakażenia koronawirusem:

48. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w GOKSiP niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora GOKSiP, opiekuna prawnego lub rodzica (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.

49. W każdej filii GOKSiP znajduje się pomieszczenie przeznaczone na izolatorium, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, odpowiednio oznakowane i wyposażone.

50. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 48 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

51. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz osób obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Dodatkowe informacje:

52. Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie jak również o organizowanych zajęciach będą ukazywać się na bieżąco na stronie internetowej GOKSiP (www.goksipjordanow.pl), na profilu facebook Goksip Jordanów lub pod numerem tel. 18 27 73 500 (poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30).

53. Zaleca się, by zapisów na zajęcia i/lub próby dokonywać telefonicznie pod numerem tel. 18 27 73 500 (poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30).

Załączniki: