h

Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami poniżej:

REGULAMIN PRZESTRZEGANIA ZASAD RODO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY, SPORTU I PROMOCJI W JORDANOWIE

Podstawowe zasady przetwarzania danych:

 1. Zasada przejrzystości – wymóg, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Do realizacji tej zasady wprowadzono nowe klauzule informacyjne dla osób, których dane są zbierane.
 2. Zasada rzetelności – wymóg, by osoba, której dane dotyczą, była dokładnie informowana o prowadzeniu operacji przetwarzania i o jej celach z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i konkretnego kontekstu przetwarzania danych osobowych. Dotyczy to również faktu profilowania oraz informacji o konsekwencjach takiego profilowania. Jeżeli administrator planuje przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w których dane osobowe zostały zebrane, powinien on przed takim dalszym przetwarzaniem poinformować osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz dostarczyć jej innych niezbędnych informacji. Zasadę rzetelności administrator realizuje zawierając wymagane informacje w klauzuli informacyjnej.
 3. Zasada legalności – dane powinny być przetwarzane zgodnie z prawem, czyli zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.
  Zasada ograniczonego celu – dane zebrane wcześniej nie powinny być przetwarzane dalej w sposób niezgodny z celami, dla których zostały zebrane. Dalsze przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane za niezgodne z pierwotnymi celami.
 4. Zasada minimalizacji danych – przetwarzane dane mają być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.
  Zasada prawidłowości – przetwarzane dane mają być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. Realizacji tej zasady służy legitymowanie osób w celu weryfikacji ich danych oraz umożliwienie aktualizacji i poprawienia danych osobom, których dane się przetwarza.
 5. Zasada ograniczonego przechowywania – dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 6. Zasada integralności i poufności – dane mają być przetwarzane w sposób, który zapewni odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Realizację tej zasady zapewni wdrożenie odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych:

Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00

Celem przetwarzania danych jest:

promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania:

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 24 maja 2018 poz. 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do:

momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane:

podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu www.goksip-jordanow.pl, www.basennaprawa.pl,
profil facebook Goksip Jordanów, na profile facebook-owe poszczególnych filii GOKSiP Jordanów
i innych takich jak: www.gmina-jordanow.pl, , sucha24.pl, powiatsuski24.pl, suski.DlaWas.info,
beskidzka24.pl. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rekrutacji dzieci na zajęcia kulturalno edukacyjne lub zajęcia sportowe w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych:

Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00

Celem przetwarzania danych jest:

rekrutacja dzieci na zajęcia kulturalno edukacyjne lub zajęcia sportowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Podstawa prawna przetwarzania:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24 maja 2018 poz. 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do:

do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Klauzula informacyjna przy zatrudnieniu pracownika do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych:

Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00

Celem przetwarzania danych jest:

rekrutacja dzieci na zajęcia kulturalno edukacyjne lub zajęcia sportowe organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Podstawa prawna przetwarzania:

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24 maja 2018 poz. 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do:

do czasu zakończenia rekrutacji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

Klauzula Informacyjna - Monitoring

Informujemy, że na obiekcie Krytej Pływalni w Naprawie, 34-240 Jordanów, Naprawa 700 funkcjonuje monitoring, który obejmuje swym zasięgiem: wejścia do budynku, recepcję, halę basenową, hol na parterze oraz parking, a urządzenia monitorujące znajdują się w budynku krytej pływalni.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE 119 z 4.05.2016 (dalej jako RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500, reprezentowany przez Dyrektora – Gabrielę Korbel.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy: 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Krytej Pływalni, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22 ² &1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 2018 poz.917 i 1000) .
Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres trzech dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymywania, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Wobec Pana /Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Klauzula informacyjna - dotyczy artykułu 13. RODO - przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych:

Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com

wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00

Celem przetwarzania danych jest:

realizacja zadań statutowych GOKSiP – celów dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania:

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 poz. 1000 ) oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowani i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.)

Zebrane dane będą przechowywane do:

ukończenia realizacji zadań statutowych następnie będą przekazane do archiwum/składnicy akt i zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa

Zebrane dane mogą być przekazywane:

odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa.

Klauzula informacyjna - Facebook

 1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage i/lub komunikatora Messenger jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500, , a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage i/lub komunikatora Messenger podmiotu, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

przez e-maill: gok@gmina-jordanow.pl

telefonicznie: 18 27 73 500

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki
w godz. 8:00 – 16:00

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. administrowania i zarządzania fanpage’m, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fan page’m;

 2. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora poprzez komunikator Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nim;

 3. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane prowadzącemu fanpage.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fan page, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez nasz podmiot własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger). 

kliknij tutaj by pobrać Facebook – klauzula

WZORY WNIOSKÓW, którymi należy posłużyć się w przypadku chęci uzyskania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Poniżej znajduje się dokument do pobrania „wzory wniosków” , którymi należy posłużyć się w przypadku chęci uzyskania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Kliknij tutaj by pobrać WZORY WNIOSKÓW