Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020 – 07-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-17

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Guzik, goksip.aneta@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48182773500. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna
Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie mieści się w Osielcu pod adresem 34-234 Osielec 500.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Aby dostać się do budynku, należy pokonać schody, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie. Można też skorzystać z windy, do której wejście znajduje się wprost z chodnika od strony drogi powiatowej. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Budynek składa się z trzech części: piwnica, parter i piętro. Aby dostać się na każdy z tych poziomów, należy pokonać schody lub skorzystać z windy.
Opis dostosowań:
W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze i na piętrze. Na parterze i piętrze znajdują się szerokie drzwi umożliwiające osobom poruszającym się na wózku swobodny dostęp do każdego pomieszczenia.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Przy budynku GOKSiP znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu, jak i online.