Oferta Pracy – Instruktor Kultury

07/02/2019

OFERTA PRACY

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

instruktor kultury

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

 

Data ogłoszenia oferty: 05.02.2019 r.

Opis stanowiska:

 1. Stanowisko – instruktor kultury;
 2. Miejsce pracy – Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500 – filia Osielec;
 3. Wymiar czasu – pełny wymiar czasu pracy – 1 etat (40 godz. tygodniowo);

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i pełnienia praw publicznych
 1. niekaralność
 2. wykształcenie: minimum średnie z dodatkowymi ukończonymi kursami lub szkołami o charakterze artystycznym, wykształcenie minimum średnie z udokumentowanymi osiągnięciami artystycznymi lub udokumentowanym stażem na podobnym stanowisku, bądź też wykształcenie wyższe (pedagogiczne, kulturoznawstwo, animacja kultury, wychowanie plastyczne, muzyczne lub pokrewne artystyczne)

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym diagnozowania potrzeb
 2. umiejętność prowadzenia działań animacyjnych
 3. umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym
 4. umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność kulturalną
 5. ogólna wiedza o działalności GOKSiP
 6. dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
 7. kreatywność
 8. staranność i sumienność
 9. wysoka kultura osobista
 10. samodzielność w wykonywanych działaniach
 11. umiejętność pracy w zespole

 

Mile widziane:

 1. prawo jazdy kategorii B
 2. doświadczenie na podobnym stanowisku
 3. kurs wychowawcy kolonijnego

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. prowadzenie zajęć warsztatowych w GOKSiP z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi;
 2. organizacja imprez kulturalnych;
 3. współpraca ze szkołami, przedszkolami, organizacjami pozarządowymi i innymi w zakresie działalności kulturalnej;
 4. przygotowanie i obsługa imprez organizowanych przez GOKSiP Jordanów;
 5. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności GOKSiP;
 6. tworzenie projektów i pozyskiwanie na nie środków zewnętrznych;
 7. przygotowywanie rocznego planu pracy, planu pracy na ferie i wakacje oraz stosownych sprawozdań z działalności;
 8. dokumentowanie pracy własnej i placówki, w tym dokumentacja fotograficzna;
 9. realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności;

 

Wymagane dokumenty:

 

 • List motywacyjny.
 • CV
 • Krótka koncepcja prowadzenia własnych zajęć warsztatowych i organizacji imprez (trzy przykłady).

 

 

 • Kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe, kserokopie ukończonych kursów itp.

 

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych i nie zostałam skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Przeciwko mnie nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie”.

 

………………………………                                                                                      …………………………………

                   data                                                                                                                   czytelny podpis

 

 

 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na tym stanowisku;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

 

„Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora kultury. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z treścią obowiązku informacyjnego o którym mowa poniżej :

Klauzula informacyjna przy rekrutacji pracownika do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu  i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych: Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00

Celem przetwarzania danych jest: rekrutacja pracownika

W przypadku rekrutacji podanie danych jest dobrowolne

Zebrane dane będą przechowywane do: po zakończeniu procesu rekrutacji dane zostaną usunięte

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest o dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz zatrudnienia pracownika.

 

 

………………………………                                                                                      …………………………………

                   data                                                                                                                   czytelny podpis

 

Informacje dodatkowe:

Nabór zostanie przeprowadzony na podstawie dokumentów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty odrzucone nieodebrane w terminie 14 dni od zakończenia naboru zostaną zniszczone. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie (goksip-jordanow.pl),  na profilu społecznościowym facebook – Goksip Jordanów , na stronie internetowej Gminy Jordanów (gmina-jordanow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500.

Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Osielcu, 34-234 Osielec 500 w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Nabór na stanowisko instruktora” w nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego br. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie lub niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Informacji na temat naboru udziela: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji  w Jordanowie, 34-234 Osielec 500, tel. 18 27 73 500.

 

Gabriela Korbel

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

Sportu i Promocji w Jordanowie

Załącznik:

Oferta pracy – Instruktor kultury.docx

Oferta pracy – Instruktor kultury.pdf