GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH – AKTUALNE

12/03/2021

GMINNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi obostrzeniami, informujemy, że tegoroczny KONKURS PALM WIELKANOCNYCH w Gminie Jordanów odbędzie się w nieco zmienionej formie.  Szczegóły dotyczące przeprowadzenia konkursu zostały ogłoszone przez księży z poszczególnych parafii naszej gminy w dniu dzisiejszym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów poszczególnych filii GOKSiP:

Łętownia 18 27 73 133, Naprawa 18 26 72 165, Osielec 18 27 73 500, Toporzysko 18 28 73 542, Wysoka 18 26 72 835

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Palm Wielkanocnych, który znajduje się w załączniku. 

Serdecznie zapraszamy, na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody !!!

————————————————–

Osoby chcące wziąć udział w konkursie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Palm Wielkanocnych i przyniesieniem ze sobą karty zgłoszeń  Karta zgłoszeń do wydrukowania poniżej

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PALM WIELKANOCNYCH 2021

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych

Organizator konkursu:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, Urząd Gminy w Jordanowie, parafie Gminy Jordanów

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową i Świętami Wielkiej Nocy

 • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

 • rozwijanie twórczości artystycznej, pomysłowości i wiary we własne siły;

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi;

 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości estetycznej;

 • integracja społeczności lokalnej.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs Palm Wielkanocnych odbędzie się w Niedzielę Palmową, tj. 28 marca br. we wszystkich miejscowościach gminy Jordanów;
 • Konkurs Palm odbędzie się w sposób zapowiedziany w poszczególnych kościołach naszej gminy;

 • konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży z gminy Jordanów;
 • technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.) i materiały papiernicze – bibuła, krepa, wstążka, wydmuszki itp.;

 • prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi na innych konkursach;

 • palmy zakupione i sztuczne będą dyskwalifikowane;

 • palmy należy zgłosić do konkursu, tj. dostarczyć organizatorom konkursu wypełnioną i podpisaną przez rodzica/ opiekuna w dniu konkursu (tj. 28 marca 2021 roku) >>>  kartę zgłoszenia  <<< i odebrać numerek, który należy mocno przytwierdzić do palmy;

 • prace bez odpowiednich zgód  numerków nie będą brane pod uwagę;
 • wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.goksipjordanow.pl, na profilu facebook Goksip Jordanów i na profilu facebookowym poszczególnych z fili;
 • po odbiór nagród należy się zgłosić do filii w swojej miejscowości, w której brano udział w konkursie w celu ustalenia dokładnej daty i godziny odbioru nagrody dla uniknięcia zgromadzeń w związku z trwającą pandemią

Telefony do filii GOKSiP w Jordanowie:

Łętownia 18 27 73 133

Naprawa 18 26 72 165

Osielec 18 27 73 500

Toporzysko 18 28 73 542

Wysoka 18 26 72 835

Nagrody:

Palmy oceniać będą powołane do tego komisje, a przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne i estetyczne, nawiązanie do tradycji, zastosowanie naturalnych materiałów. Autorzy najpiękniejszych palm otrzymają nagrody rzeczowe. Dla pozostałych przewidziano nagrody pocieszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Informacje dodatkowe:

 • Uczestnik konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody: umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora, na stronie internetowej, profilu Facebook i w innych publikacjach
 • Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerami telefonu w każdej filii GOKSiP w Jordanowie
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

Informacja o ochronie danych osobowych:

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi art. 13 RODO obowiązującymi w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie:

Klauzula informacyjna dotyczy art. 13 RODO przy rozpowszechnianiu wizerunku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych:

Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com, wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00

Celem przetwarzania danych jest:

promowanie działań związanych z realizacją celów kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych.

Podstawa prawna przetwarzania:

zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017 poz. 880) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 24 maja 2018 poz. 1000)

Zebrane dane będą przechowywane do:

momentu ustania potrzeby promowania działań podmiotu.

Zebrane dane mogą być przekazywane:

podmiotom zajmującym się promowaniem podmiotu na podstawie umowy oraz na stronę internetową podmiotu www.goksip-jordanow.pl, www.gmina-jordanow.pl, facebook Goksip Jordanów, facebook Gmina Jordanów, profile facebook poszczególnych filii GOKSiP Jordanów, www.sucha24.pl oraz portale współpracujące z GOKSiP Jordanów . Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich i dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących i/lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych swoich i/lub dzieca jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpowszechniania wizerunku podczas promowania działań podmiotu.

Klauzula informacyjna – dotyczy artykułu 13. RODO – przy zgodzie w związku z realizacją zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie

Administratorem podanych danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, 34-234 Osielec 500

Inspektor ochrony danych:

Ewelina Pochłopień – tel. kontaktowy 695 472 863, e-mail: pochlopiene@gmail.com

wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 16:00

Celem przetwarzania danych jest:

realizacja zadań statutowych Ośrodka Kultury – celów dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji.

Podstawa prawna przetwarzania:

zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 24.05.2018 poz. 1000 ) oraz Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowani i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2001 nr 13 poz. 123, z późn. zm.)

Zebrane dane będą przechowywane do:

ukończenia realizacji zadań statutowych następnie będą przekazane do archiwum/składnicy akt i zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa

Zebrane dane mogą być przekazywane:

odbiorcom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani i/lub dziecka dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych dziecka jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w konkursie.

UWAGA !!!

Informujemy, że WZORY WNIOSKÓW, którymi należy posłużyć się w przypadku chęci uzyskania dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania przeniesienia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie www.goksipjordanow.pl w zakładce RODO/Polityka prywatności.

Dokument do pobrania:

Karta zgłoszenia